Smart Health Kosovo 2018

Danish-Kosovar Health Forum, Pristina, 16 November 2018

Media

INVITATION: Coverage of the Smart Health Kosovo 2018 - Danish-Kosovar Health Forum in Pristina (16 November 2018)
 

Media representatives

Media representatives are kindly invited to cover the business event "Smart Health Kosovo 2018 - Danish-Kosovar Health Forum" in Pristina on 16 November 2018. We hope to see a diversity of Kosovar media - both visual and printed media.

 

Press releases

9.11.2018 - Official invitation (in English)

In cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo and the Embassy of the Republic of Kosovo in Croatia, the Embassy of the Kingdom of Denmark in the Republic of Croatia has the honour of inviting healthcare professionals in Kosovo to the first-ever Danish-Kosovar Health Forum called "Smart Health Kosovo 2018", which will take place at the Hotel Gorenje in Pristina on 16 November 2018, from 13:30 to 15:30.

The goal of the Forum is to exchange viewpoints on a sustainable health system (smart health), which will be presented and discussed by the Danish and Kosovar key health stakeholders.

The program consists of a keynote speech by the Minister of Health of the Republic of Kosovo, H.E. Mr. Uran Ismaili. Danish experience will be presented by the Director of Healthcare DENMARK, Mr. Hans Erik Henriksen. The panel discussion will also include Mr. Fatmir Plakiqi, Director of Healthcare Insurance Fund of Kosovo and Dr. Venera Berisha Muharemi, Director of Endocrinology Clinic, University Clinical Center of Kosovo.

The panel discussion will address an issue of how to make a health system sustainable and “Value for money” with the limited resources and with the quality that is constant (and not deteriorating due to limitations).

The Forum seeks to discuss priorities in health treatment, shown on an example of chronic non communicable diseases and to highlight the importance of patient health outcomes, in view of organizing health treatment, drugs, and how it all effects the costs of the health system.

Entrance free (limited number of places) with compulsory prior registration at https://www.urbandanish.solutions/healthkosovo2018/en/participation/

You can also register by returning this e-mail invitation to Mr. Žarko Mašanović (zarmas@um.dk) or to Ms. Pajenga (kosovo@urbandanish.solutions), tel: +377 44 58 13 85.
 

9.11.2018 - Forum Kosovaro-Danez mbi Kujdesin Shëndetësor, Shëndetësia Inteligjente, Kosovë 2018; Hotel Gorenje, Prishtinë, 16 Nëntor 2018, 13.30-15.30

Ambasada e Mbretërisë së Danimarkës në Republikën e Kroacisë në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Ambasadën e Republikës së Kosovës në Kroaci, ka nderin t'ju ftoj në forumin e parë kosovaro-danez, të organizuar ndonjëherë në Kosovë me specialistë të kujdesit shëndetësor. Forumi me temë "Shëndetësia Inteligjente", do të zhvillohet në Hotel Gorenje, në Prishtinë, më datë 16 nëntor 2018, nga ora 13:30 deri në orën 15:30.

Qëllimi i forumit është shkëmbimi i pikëpamjeve për një sistem të qëndrueshëm shëndetësor. Ato do të prezantohen për diskutim nga aktorë të rëndësishëm të shëndetësisë daneze dhe kosovare.

Sipas programit, fjalimi kryesor do të mbahet nga Shkëlqesia e Tij, Z. Uran Ismaili, Ministër i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, ndërsa përvoja daneze do të prezantohet nga Z. Hans Erik Henriksen, Drejtor i Përgjithshëm i institucionit Kujdesi Shëndetësor në Danimarkë. Në panel do të marrin pjesë me diskutimet e tyre Z. Fatmir Plakiqi, Drejtor i Fondit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor të Kosovës dhe Dr. Venera Berisha- Muharremi, Drejtore e Klinikës së Endokrinologjisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës.

Gjatë diskutimeve në panel do të trajtohen çështje si bërja e sistemit shëndetësor të qëndrueshëm dhe "efiçient për vlerën monetare" pavarësisht burimeve të kufizuara, si dhe sigurimi i një cilësie konstante të pandryshueshme (të padëmtuar për shkak të kufizimeve). 

Forumi synon të shtrojë për diskutim prioritetet në trajtimin shëndetësor, me anë të një shembulli të sëmundjeve kronike jo të transmetueshme dhe të theksojë rëndësinë e ecurisë së shëndetit të pacientit, në kuadër të organizimit të trajtimit, ilaçeve dhe ndikimit në kostot e sistemit shëndetësor.

Hyrja është e lirë! Por për shkak të numrit të kufizuar të vendeve rregjistrimi paraprak është i detyrueshëm në linkun https://www.urbandanish.solutions/healthkosovo2018/en/participation/ ose me anë të emailit drejtuar Z. Žarko Mašanović (zarmas@um.dk) ose Znj. Pajenga (kosovo@urbandanish.solutions), tel: +377 44 58 13 85.

16.11.2018 - Media coverage

RTK prime news at 19:30 - sequence (1,23 min). See here.